.

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสุรนารีวิทยา

 
 

 

 

  หน้าหลัก    ������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������
 


นางรัธนาฏ กมลกลาง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม.


นายสกล ดุริยศาสตร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการพิเศษ กศ.


นางสาวลัดดา บูรพากูล
ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ม.)


นางจุฑามาศ เกษตรเวทิน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศุภากร อนุกูล
ครูชำนาญการพิเศษ วุฒ ศษ.บ.


นายบารมี ศรีธรรมานุสาร
ครูชำนาญการ วท.บ.


นางอัมพิกา ฟ้าคุ้ม
ครูชำนาญการ ค.บ.


น.ส.จิรวรรณ แสงศิลา
ครูชำนาญการพิเศษ ศศ.ม.


นางสาวกนกลักษณ์ รวมภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม.


นางชันม์จิรา ก่อสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ.


นางสุภิน ผิวสา
ครู ค.บ.


น.ส.สมหญิง ชูชื่น
ครู วท.ม.


นายกานต์ นาครังสรรค์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุธินีย์ สุวรรณธาดา
ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ


นางนัยนา ปราบริปูตลุง
ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ., รป.ม.


นางภารวี พูนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ วท.ม.


นางสาวบุญฐกาญจน์ บุญเคน
ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม.


นางปุณณ์ปวีย์ กอร์ปกุลหิรัญ
ครูชำนาญการพิเศษ วุฒิ กศ.ม.


นางปาริฉัตร นริศยาพร
ครู ค.บ.


นางสาวกีรติกา มีสุข
ครู ศษ.ม.


นางสาวพนมพร รักษาภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม.


นางชลธิชา โมราชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุภาภรณ์ ศรีทับทิม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวณัฏฐา สุวัฒนชาติ
ครู ค.บ.ชีววิทยา


ส.อ.ธีรพงษ์ สิงห์สกล
ครู ค.บ.ฟิสิกส์


นายปุณยวีย์ การบรรจง
ครู ค.บ.ฟิสิกส์


นางสาวเกวลีนทร์ ท่วมกลาง
ครู วท.บ.เคมี


นางสาวกมลรัตน์ บุญซ้อน
ครู


นายปรัทยาพันธ์ ประสาทกลาง
ครู


นางสาวน้ำเพชร วัชรมาลีกูล
ครู (ศศ.ม. วิทยาศาสตร์)


นางสาวพุทธริธร บูรณสถิตวงศ์
ครู (กศ.ม. วิทยาศาสตร์)


นายสุรวีร์ ดาบุดดี
ครู (ค.บ. วิทยาศาสตร์)


นางสาวศรัญญา กล้าหาญ
ครู (ค.บ. วิทยาศาสตร์)


นางสาวพัชรา ผอสูงเนิน
ครูชำนาญการ ( วท.ม. วิทยาศาสตร์)


นายกฤษฎา ดีทานิน
ครู ( ศษบ. ฟิสิกส์ )


นางสาวจิราพรรณ บุญญานุสนธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพัชรินทร์ ทุมมะชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม.
 
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นม.
 
 
ผอ.วิลาศ ดวงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
กันยานยน 2565
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 30 กันยานยน 2565
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.201.95.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,132,858
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
248 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel : 044-255740  Fax : 044-255741
Email : srn_korat@hotmail.com