.

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสุรนารีวิทยา

 
 

  หน้าหลัก    ������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������
 


นางรัธนาฏ กมลกลาง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม.


นายสกล ดุริยศาสตร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการพิเศษ กศ.


นางสาวลัดดา บูรพากูล
ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ม.)


นางจุฑามาศ เกษตรเวทิน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศุภากร อนุกูล
ครูชำนาญการพิเศษ วุฒ ศษ.บ.


นายบารมี ศรีธรรมานุสาร
ครูชำนาญการ วท.บ.


นางอัมพิกา ฟ้าคุ้ม
ครูชำนาญการ ค.บ.


น.ส.จิรวรรณ แสงศิลา
ครูชำนาญการพิเศษ ศศ.ม.


นางสาวกนกลักษณ์ รวมภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม.


นางชันม์จิรา ก่อสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ.


นางสุภิน ผิวสา
ครู ค.บ.


น.ส.สมหญิง ชูชื่น
ครู วท.ม.


นายกานต์ นาครังสรรค์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุธินีย์ สุวรรณธาดา
ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ


นางนัยนา ปราบริปูตลุง
ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ., รป.ม.


นางภารวี พูนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ วท.ม.


นางสาวบุญฐกาญจน์ บุญเคน
ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม.


นางปุณณ์ปวีย์ กอร์ปกุลหิรัญ
ครูชำนาญการพิเศษ วุฒิ กศ.ม.


นางปาริฉัตร นริศยาพร
ครู ค.บ.


นายยุรนันท์ ทรวงทองหลาง
ครูชำนาญการ


นางสาวกีรติกา มีสุข
ครู ศษ.ม.


นางสาวพนมพร รักษาภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม.


นางชลธิชา โมราชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุภาภรณ์ ศรีทับทิม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวณัฏฐา สุวัฒนชาติ
ครูผู้ช่วย ค.บ.ชีววิทยา


ส.อ.ธีรพงษ์ สิงห์สกล
ครูผู้ช่วย ค.บ.ฟิสิกส์


นายปุณยวีย์ การบรรจง
ครูผู้ช่วย ค.บ.ฟิสิกส์


นางสาวเกวลีนทร์ ท่วมกลาง
วท.บ.เคมี


นางสาวกมลรัตน์ บุญซ้อน
ครูผู้ช่วย


นายปรัทยาพันธ์ ประสาทกลาง
ครูผู้ช่วย


นางสาวน้ำเพชร วัชรมาลีกูล
ครูผู้ช่วย (ศศ.ม. วิทยาศาสตร์)


นางสาวพุทธริธร บูรณสถิตวงศ์
ครูผู้ช่วย (กศ.ม. วิทยาศาสตร์)


นายสุรวีร์ ดาบุดดี
ครูผู้ช่วย (ค.บ. วิทยาศาสตร์)


นางสาวศรัญญา กล้าหาญ
ครูผู้ช่วย (ค.บ. วิทยาศาสตร์)


นางสาวพัชรา ผอสูงเนิน
ครูชำนาญการ ( วท.ม. วิทยาศาสตร์)


นายกฤษฎา ดีทานิน
ครู ( ศษบ. ฟิสิกส์ )


นางสาวจิราพรรณ บุญญานุสนธิ์
ครู


นางพัชรินทร์ ทุมมะชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม.
 
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นม.
 
 
ผอ.วิลาศ ดวงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
พฤษภาคม 2565
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 35.172.111.71
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,732,130
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
248 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel : 044-255739-40  Fax : 044-255741
Email : srn_korat@hotmail.com