หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File

 แบบเขียนแผนจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
ประชุมผู้บริหารและผู้ประสานงาน โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบ เพื่อขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา โดย ดร.สมัคร ไวยขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ประธานศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และ อ.กัญณัฏฐ์ สวัสดิ์สว่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท.
ประชุมปฏิบัติการวางแผนและพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษา ครั้งที่ 1 ให้กับครูผู้นำสะเต็มศึกษาโรงเรียนเครือข่าย 6 โรงเรียน และโรงเรียนศูนย์ภาคฯ โดย วิทยากรจาก สสวท. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูสามารถออกแบบกิจกรรมด้ด้วยตนเอง
Thailand STEM Festival 2015 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2558
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด Thailand Festival 2015 ภาคอีสาน ณ ห้องเฟื่องฟ้า 20 กค.58